پوستر با موضوع جهش تولید

طراحی پوستر با موضوع تبلیغ در راستای جهش تولید ملی و نمایش مفهومی پیشتازی مجتمع فولاد مبارکه در جهش تولید ملی و روند پرقدرت افزایش تولید درکشور به سفارش مجتمع فولاد مبارکه

پروژه های مرتبط