نام پروژه:                   لوگوی شرکت توکاریل

کارفرما:                              شرکت توکاریل

مدت زمان اجرا:                           یک هفته

نوع همکاری:                               پروژه ای

پروژه های مرتبط