جایگاه آب در یهودیت

ساخت مستند جایگاه آب در دین یهود توسط موسسه فرهنگی هنری فردای شرق به سفارش سازمان آب منطقه ای استان اصفهان برای اشاره به مقام آب و کمک به فرهنگ سازی جلوگیری از هدر رفت آب

جایگاه آب در زرتشت

ساخت مستند جایگاه آب در آئین زرتشتی توسط موسسه فرهنگی هنری فردای شرق به سفارش سازمان آب منطقه ای استان اصفهان برای اشاره به مقام آب و کمک به فرهنگ جلوگیری از هدر رفت آب

جایگاه آب در مسیحیت

ساخت مستند جایگاه آب در دین مسیحیت توسط موسسه فرهنگی هنری فردای شرق به سفارش سازمان آب منطقه ای استان اصفهان برای اشاره به مقام آب و کمک به فرهنگ جلوگیری از هدر رفت آب

پروژه های مرتبط