نوع پروژه:                                            طراحی لوگو

کارفرما:                                  شرکت فولاد هرمزگان

نام پروژه:     انجمن تحقیق، توسعه و نوآوری هرمزگان

مدت اجرا :                                              یک هفته

پروژه های مرتبط