به سفارش سازمان آب منطقه‌ای اصفهان پروژه ایده پردازی و طاحی پوستر با آلودگی آب به دلیل ورود زباله‌های گوناگون به منابع آبی و انتقال پیام «زمین آلوده مساویست با آب آلوده» توسط تیم گرافیک موسسه نگار آفرین فردای شرق انجام گردید که مورد استقبال مدیریت و روابط عمومی این سازمان نیز قرار گرفت.

احترام به زمین

نمونه طراحی پوستر برای شرکت آب منطقه‌ای

پروژه های مرتبط